Your Page Title

Bilans powietrza w budynku: Jak go obliczyć i dlaczego jest ważny?

Odpowiedni dobór ilości powietrza zgodnie z potrzebami mieszkańców i budynku to podstawa poprawnej pracy wentylacji szczególnie tej mechanicznej. Za mała ilość powietrza wentylacyjnego powoduje zbyt powolne usuwanie szkodliwego w dużych stężeniach dwutlenku węgla, zbyt duża – bez potrzeby usuwa z budynku ciepło i wilgoć obniżając nasz komfort cieplny. Bilans powietrza pozwala na zachowanie balansu pomiędzy tymi ważnymi dla naszego komfortu czynnikami.

Z tego artykułu dowiesz się:

Na jakiej podstawie wylicza się ilość powietrza potrzebnego do wentylacji budynku?

Ilość powietrza wylicza się na podstawie 3 głównych wytycznych. Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie wszystkich trzech wytycznych równorzędnie. 

  • Natężenie przepływu powietrza “na osobę”
  • Wywiew powietrza zgodny z minimalnymi wywiewami z pomieszczeń brudnych
  • Przepływ powietrza zgodny z kubaturą budynku

Natężenie przepływu powietrza “na osobę”

Pierwszym sposobem obliczania ilości powietrza jaką powinien być wentylowany budynek jest obliczanie natężenia przepływu “na osobę”. Sposób ten oparty jest na Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§ 149

“Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, niebędących pomieszczeniami pracy, powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji, przy czym w mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz być nie mniejszy niż 20 m3/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym.”

Z przytoczonego fragmentu jasno wynika, że podstawą do wyznaczania strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego powinny być Polskie Normy dotyczące wentylacji, jednak to ilość osób przebywająca w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi powinna być nadrzędna. Pomieszczenia przeznaczone do stałego pobytu ludzi to takie, w których przebywa się dłużej niż 4h w trakcie doby. Tego typu pomieszczenia w domach to np. salon, pokój dzienny, jadalnia, sypialnie, gabinety czy pokoje dziecięce. 

W przypadku doboru strumieni powietrza na podstawie ilości mieszkańców warto zwrócić uwagę, że przyjęcie tylko tego wskaźnika spowoduje niedoszacowanie ilości powietrza wentylacyjnego. Wskaźnik ten należy wykorzystywać w kontekście konkretnego pomieszczenia – nie całego budynku.

Wywiew powietrza zgodny z minimalnymi wywiewami z pomieszczeń brudnych

Sposób drugi to wyznaczenie przepływów powietrza wentylacyjnego zgodnie z Polska Normą PN-83/B-03430/Az3:2000. Norma ta wspomniana w Obwieszczeniu mówi nam o ilościach powietrza usuwanego z pomieszczeń brudnych. Pomieszczenia brudne to np. kuchnie, pralnie, łazienki, wiatrołapy, spiżarnie, schowki, garderoby itd.

Tabela zawierająca
Tabela z danymi dotyczących pomieszczeń i strumienia objętościowego powietrza wentylacyjnego

Stosując wartości strumieni wywiewnych z pomieszczeń brudnych, należy pamiętać, że są to wartości minimalne. Należy zwiększać je tak, aby budynek spełniał wymogi wynikające z rozporządzenia.

Wywiew powietrza zgodny z minimalnymi wywiewami z pomieszczeń brudnych

Sposób ten stosowany jest do szybkiego oszacowania ilości powietrza wentylacyjnego i potencjalnej wielkości centrali wentylacyjnej. Wykonuje się go na podstawie tzw. doświadczenia inżynierskiego. Zakłada się, że ilość powietrza niezbędnego do wentylacji budynku wynosi między 0,42 a 0,8 kubatury całkowitej wentylowanego budynku. Warto pamiętać, że w tym wariancie otrzymamy najwięcej powietrza wentylacyjnego. Tego typu przewymiarowanie system skutkuje obniżeniem zdolności rekuperacji do odzysku ciepła. Dlatego tego typu dobory są poglądowe i wykonywane na samym początku, tak aby przybliżyć koszty wentylacji klientowi przed wykonaniem stosownych obliczeń.

Pamiętaj, że wykonując bilans powietrza powinniśmy opierać się na wszystkich dostępnych sposobach doboru ilości powietrza. Dlatego tak ważne jest, aby wykonanie projektu powierzyć profesjonaliście z odpowiednim doświadczeniem.

Poznaj nasze pozostałe wpisy blogowe

Scroll to Top