Your Page TitlePOLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW „COOKIES”

W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.PEFLEX.EU

(dalej jako „Polityka prywatności” lub „Polityka”)

 

  1. INFORMACJE OGÓLNE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem:      www.peflex.eu (dalej jako „Serwis Internetowy” lub „Serwis”). 

Współadministratorami danych osobowych uzyskiwanych za pośrednictwem Serwisu są:

1.     REQNET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdowie, (adres: Gdów 685, 32-420 Gdów), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dokumentacja rejestrowa przechowywana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS: 0000715979, NIP: 6832098917, kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 złotych;

2.     PE-FLEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdowie (adres: Gdów 1488, 32-420 Gdów), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dokumentacja rejestrowa przechowywana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS: 0000830346, NIP: 6832108722;

3.     INPRAX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodygowicach, (adres: Rzemieślnicza 4, 34-325 Łodygowice), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dokumentacja rejestrowa przechowywana przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS: 0000657166, NIP: 5532532361, kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 złotych;

 (dalej zwani łącznie jako: ,,Współadministratorzy”/ „Współadministratorzy danych osobowych” lub każdy z osobna „Współadministratorem”).

Dane osobowe zbierane przez Współadministratorów są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: „RODO”.

Współadministratorzy dokładają szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji im przekazanych, a dotyczących klientów i użytkowników Serwisu. Współadministratorzy z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. W tym względzie Współadministratorzy stosuje się również do uzgodnień przyjętych przez Współadministratorów w drodze umowy o współadministrowaniu danymi osobowymi z dnia 01 czerwca 2020 roku (dalej jako „Umowa o współadministrowaniu”). Zasadnicza treść uzgodnień jest udostępniana osobom, których dane dotyczą, po otrzymaniu przez Współadministratorów wniosku w tym zakresie.

Adresatem usług dostępnych na stronie internetowej Serwisu nie są osoby poniżej 16. roku życia. 

Współadministratorzy danych osobowych nie przewidują celowego gromadzenia danych dotyczących osób poniżej 16. roku życia.

W Serwisie Internetowym mogą być wykorzystywane tzw. wtyczki oraz inne narzędzia społecznościowe, w tym, w szczególności umożliwiające użytkownikowi Serwisu podzielenie się z innymi użytkownikami serwisów społecznościowych (w szczególności takich jak: Facebook, YouTube, Tik Tok) treściami lub ich polecenie w ramach konta u dostawcy danego portalu. Dostawcy tych serwisów mogą również przetwarzać dane osobowe jako samodzielni administratorzy.

  1. KONTAKT ZE WSPÓŁADMINISTRATORAMI DANYCH OSOBOWYCH

W sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych oraz celem umożliwienia kontaktu ze Współadministratorami w tym zakresie wyznaczono punkt kontaktowy, do którego można się zwrócić z każdą sprawą związaną z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Punktem kontaktowym jest INPRAX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodygowicach, z którą możesz skontaktować się za pomocą:

1.     poczty elektronicznej: biuro@inprax.pl;

2.     poczty tradycyjnej: adres korespondencyjny: Rzemieślnicza 4, 34-325 Łodygowice;

3.     elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu.

 

Niezależnie od powyższego osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO wobec każdego ze Współadministratorów.

 

Współadministratorzy danych osobowych informują, iż nie powołano Inspektora Ochrony Danych.

 

  1. CELE ORAZ PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Współadministratorzy danych osobowych przetwarzają dane osobowe w następujących celach oraz zgodnie z następującymi podstawami prawnymi wskazanymi w RODO, tj.:

a.     dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. dla celów podjęcia przez Współadministratorów działań przed zawarciem umowy na żądanie klienta/kontrahenta, w tym do sporządzenia i przedstawienia oferty lub wyceny produktów/ usług oferowanych przez Współadministratorów lub przedstawienia warunków potencjalnej współpracy z kontrahentem, jak również organizacji spotkania z potencjalnym klientem/kontrahentem- w tym celu Współadministratorzy przetwarzają w szczególności dane osobowe podane przez klienta/kontrahenta na etapie przekazywania danych w formularzach elektronicznych dostępnych na stronach Serwisu lub inne dane przekazane Współadministratorom na potrzeby przygotowania oferty lub wyceny produktów/usług oferowanych przez Współadministratorów lub przedstawienia warunków potencjalnej współpracy z kontrahentem, jak i organizacji spotkania z potencjalnym klientem/kontrahentem, w szczególności przetwarzane są dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe;

b.     dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO- dla celów świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu- w tym celu Współadministratorzy przetwarzają w szczególności dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, w tym dotyczące przeglądanych lub wyszukiwanych przez Ciebie treści dostępnych na stronie Serwisu, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, przeglądarki, adresu IP, jak również dane podawane przez Ciebie za pośrednictwem elektronicznych formularzy dostępnych na stronach Serwisu;

c.      dane osobowe dot. kontrahentów przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO- dla celów umożliwienia użytkownikom Serwisu wyszukanie danych kontrahentów współpracujących ze Współadministratorami w zakresie instalacji towarów oferowanych przez Współadministratorów – w tym celu Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe kontrahentów wskazane w treści elektronicznych formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie lub podanych na etapie zawierania ze Współadministratorami umów o współpracy, w szczególności przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe kontrahenta;

d.      dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych użytkownika Serwisu jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów lub przez stronę trzecią, tj.

                                               i.     w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym – w tym celu Współadministratorzy mogą przetwarzać przede wszystkim dane osobowe podane przez użytkownika w ramach funkcjonalności dostępnych w Serwisie, w tym za pośrednictwem elektronicznych formularzy dostępnych na stronach Serwisu oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;

                                              ii.     w celu ułatwienia użytkownikom Serwisu korzystania z Serwisu Internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego;

                                             iii.     Uzasadniony interes: W przypadku przetwarzania danych osobowych w powyższych celach, prawnie uzasadniony interes realizowany przez Współadministratorów polega na możliwości ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi, podnoszeniu poziomu świadczonych usług oraz efektywności i bezpieczeństwa Serwisu Internetowego.

e.     dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:

                                               i.     rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania użytkowników Serwisu Internetowego – w tym celu Współadministratorzy przetwarzają przede wszystkim podane przez użytkownika Serwisu dane osobowe w wiadomościach mailowych skierowanych do Współadministratorów lub przekazywanych za pośrednictwem elektronicznych formularzy dostępnych w Serwisie, jak również w złożonych reklamacjach, skargach i wnioskach, oraz pytaniach skierowanych w innej formie do Współadministratorów danych osobowych.

                                              ii.     Uzasadniony interes: W przypadku przetwarzania danych osobowych w powyższym celu, prawnie uzasadniony interes realizowany przez Współadministratorów polega na możliwości zgodnego z prawem rozpatrywania reklamacji, odpowiedzi na uwagi czy pytania użytkowników Serwisu, jak również podnoszeniu poziomu obsługi oraz budowaniu pozytywnych relacji z użytkownikami Serwisu.

f.      dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:

                                               i.     prowadzenia oraz informowania o prowadzonej przez Współadministratorów danych osobowych działalności na rynku, udostępniania wyrażonych opinii na temat Współadministratorów – w tym celu Współadministratorzy danych osobowych przetwarzają dane osobowe użytkowników odwiedzających profile prowadzone przez Współadministratorów danych osobowych w ramach mediów społecznościowych lub innych serwisów internetowych (przykładowo Facebook, Tik Tok, Google, YouTube)- w szczególności identyfikatory, treść komentarzy, opinie użytkowników;

                                              ii.     badania rynku, opinii, dokonywania pomiarów, prowadzenia statystyk przez Współadministratorów lub partnerów Współadministratorów – w tym celu Współadministratorzy wykorzystują dane użytkownika odwiedzającego Serwis, w tym dotyczące przeglądanych lub wyszukiwanych przez użytkownika treści dostępnych na stronie Serwisu, dane dotyczące sesji urządzenia, przeglądarki, adresu IP, jak również dane podawane przez użytkownika Serwisu za pośrednictwem elektronicznych formularzy dostępnych na stronach Serwisu;

                                             iii.     Uzasadniony interes: budowanie wizerunku Współadministratorów, promowanie prowadzonej działalności, jak również możliwość dochodzenia bądź obrony przed ewentualnymi roszczeniami, z zastrzeżeniem iż niniejsza Polityka nie stanowi regulacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych przez administratorów w/w serwisów bądź mediów społecznościowych.

 

g.     dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu:

                                               i.     realizacji niektórych działań marketingowych podejmowanych przez Współadministratorów, w tym również w przypadku wysyłki  informacji handlowej/marketingowej (usługa „newsletter”), czy innego podobnego typu komunikacji, w tym w szczególności podlegającej pod określone w tym miejscu regulacje prawne dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną (zob. art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)[ w szczególności przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail subskrybentów];

                                              ii.     Uzasadniony interes: promowanie prowadzonej działalności przez Współadministratorów, zainteresowanie potencjalnych klientów produktami/usługami oferowanymi przez Współadministratorów, pozyskiwanie klientów.

 

  1. SPERSONALIZOWANE REKLAMY ORAZ WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

Współadministratorzy mogą wykorzystywać dane osobowe w celu przygotowania i przedstawienia Ci spersonalizowanych reklam, w tym z wykorzystaniem narzędzi oraz plików cookies podmiotów trzecich, co szerzej zostało wskazanej w dalszej części niniejszego dokumentu dot. plików cookies. 

Z uwagi na możliwość wykorzystania w Serwisie Internetowym tzw. wtyczek społecznościowych oraz innych podobnie działających narzędzi społecznościowych, w tym umożliwiających użytkownikowi podzielenie się z innymi użytkownikami tych serwisów treściami lub ich poleceniach w ramach swojego konta u dostawcy danego portalu, dostawcy tych serwisów mogą również przetwarzać Twoje dane osobowe jako samodzielni administratorzy. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez administratorów serwisów społecznościowych znajdują się na stronach internetowych poszczególnych serwisów.

W momencie odwiedzenia przez Ciebie naszego Serwisu Internetowego, przeglądarka z której korzystasz może dokonywać bezpośredniego połączenia z serwerami podmiotów dostarczających te wtyczki/narzędzia, przez co podmioty te otrzymują informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszej strony oraz m.in. Twój adres IP. Informacje takie mogą być przesyłane bez względu na to czy posiadasz konto w serwisie takiego podmiotu oraz czy jesteś do niego aktualnie zalogowany. Jeśli posiadasz konto u takiego podmiotu oraz jesteś do niego zalogowany, dodatkowo informacja ta może zostać powiązana i przypisana do Twojego konta w serwisie społecznościowym. W przypadku skorzystania z wtyczki informacje o tym mogą być również przesyłane bezpośrednio do tego podmiotu. Pewne treści mogą być też publikowane w ramach Twojego profilu w serwisach społecznościowych i widoczne dla innych użytkowników takich portali, w tym w szczególności tych, z którymi nawiązujesz relacje. 

Jeśli użytkownik nie chce, aby dostawcy wtyczek/narzędzi/serwisy społecznościowe przyporządkowywały jego dane zebrane w trakcie odwiedzin w Serwisie  do jego profilu u danego dostawcy, to przed wizytą na stronie Serwisu powinien zadbać o wylogowanie się z tego serwisu społecznościowego. Użytkownik może również uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując, odpowiednie mechanizmy w ramach przeglądarki z której korzysta – zgodnie z jej ustawieniami.

Współadministratorzy starają się dochowywać wszelkiej staranności w celu wyboru wyłącznie oprogramowania, w tym w/w wtyczek, pochodzących od renomowanych podmiotów, które szeroko określają swoje zasady ochrony danych osobowych.

Cele, zakres i zasady gromadzenia i dalszego przetwarzania danych osobowych przez te podmioty można znaleźć w ich zasadach ochrony prywatności dostępnych na stronach internetowych poszczególnych dostawców.

 

     V.         KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH

Współadministratorzy danych osobowych przetwarzają następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

1.     dane kontaktowe, w tym wskazane w elektronicznych formularzach kontaktowych oraz w innych formularzach dostępnych w Serwisie Internetowym;

2.     dane dotyczące aktywności użytkownika w Serwisie Internetowym;

3.     dane przekazane przez użytkownika Serwisu na poczet przygotowania oferty/wyceny/organizacji spotkania ze Współadministratorami;

4.     dane dotyczące reklamacji, skarg lub wniosków;

5.     dane dotyczące usług marketingowych, w tym dane przekazane na poczet realizacji usługi newslettera;

6.     dane dotyczące aktywności użytkowników w ramach serwisów społecznościowych, na których Współadministratorzy danych osobowych posiadają profile/konta;

7.     dane dotyczące kontrahentów/partnerów współpracujących ze Współadministratorami.

 

   VI.         DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Ciebie danych osobowych do celów przedstawienia oferty/wyceny/organizacji spotkania bądź do celów nawiązania kontaktu ze Współadministratorami danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Współadministratorów za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności Serwisu Internetowego. Nasz system automatycznie oznacza dane obligatoryjne. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności Serwisu. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 VII.         CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez Współadministratorów co do zasady przez okres niezbędny do sporządzenia oraz przedstawienia wyceny/oferty/organizacji spotkania, świadczenia usług drogą elektroniczną, wysyłki newslettera lub podejmowania innych działań na rzecz użytkownika Serwisu. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

1.     kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;

2.     kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez okres 3. lat (kontakt nieaktywny);

3.     po uzyskaniu przez Współadministratorów danych osobowych informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne;

4.     kiedy osoba, której dane dotyczą, zgłosi skuteczny sprzeciw względem przetwarzania jej danych osobowych przez Współadministratorów, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes.

Niektóre dane osobowe użytkowników Serwisu/klientów tj.: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, numer telefonu mogą być dodatkowo przechowywane w okresie, którego niezbędne może być dochodzenie ewentualnych roszczeń lub podjęcie obrony przed roszczeniami osób, dla celów dowodowych w zakresie roszczeń związanych zarówno ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w Serwisie, jak również dla celów rozpatrywania reklamacji, skarg, czy innych wniosków – do czasu przedawnienia roszczeń. Dane te nie będą wykorzystywane przez Współadministratorów danych osobowych do celów marketingowych.

Dane dotyczące użytkowników Serwisu korzystających z Serwisu przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu użytkownika przez użytkownika Serwisu.

 

VIII.         ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Z uwagi na konieczność świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie dane osobowe użytkowników Serwisu mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców:

a.     organom państwowym, np. prokuratura, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeżeli się o to zwrócą do Współadministratorów danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa wskazując podstawę prawną swoich żądań; 

b.     dostawcom usług, z którymi współpracują Współadministratorzy, w tym w szczególności podmiotom współpracującym ze Współadministratorami w zakresie prowadzonej działalności, w tym instalacji produktów. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.

Szczegółowa lista dostawców może być udostępniona przez Współadministratorów na prośbę użytkownika Serwisu;

c.      innym podmiotom- dostawcom narzędzi, których pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie.

Wskazani dostawcy mają siedzibę głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Współadministratorzy mogą zlecić określone działania uznanym podwykonawcom działającym poza terytorium EOG. Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być przekazywane poza terytorium EOG, przy czym będą one zabezpieczone o odpowiednie zabezpieczenia prawne tak, aby otrzymujący je dostawcy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub wiążących reguł korporacyjnych odpowiednio zatwierdzonych przez organ nadzorczy w rozumieniu RODO. Sposób zabezpieczenia danych jest zgodny z zasadami określonymi w rozdziale V RODO. Użytkownik Serwisu może zwrócić się do Współadministratorów o przekazanie dodatkowych informacji na temat zastosowanych zabezpieczeń w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informacje o miejscu ich ujawnienia. Dodatkowo o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG Współadministratorzy poinformują osoby, których dane dotyczą na etapie zbierania danych osobowych.

 

   IX.         ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Współadministratorzy danych osobowych nie dokonują zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.[1] [GP2] 

     X.         PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

Na podstawie RODO masz prawo do:

1) dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO).

Możesz uzyskać od Współadministratorów informacje czy Twoje dane są przetwarzane oraz jeśli są przetwarzane, to masz prawo do:

      uzyskania dostępu do danych;

      uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

      uzyskania kopii swoich danych osobowych.

2) sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO).

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, możesz żądać od Współadministratorów niezwłocznego ich sprostowania. Możesz też żądać od Współadministratorów uzupełnienia tych danych.

3) usunięcia danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Możesz tego żądać gdy:

      Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

      wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

      Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

      wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim,

      wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów lub stronę trzecią.

 

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych, Współadministratorzy mogą przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, o czym zostaniesz poinformowany.

4) zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO).

Możesz tego żądać gdy:

      kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Współadministratorzy danych osobowych ograniczą przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

      gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

      Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;

      gdy zgłosiłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Współadministratorów danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

5) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).

Możesz zgłosić w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania o ile zachodzi, w związku z:

      przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów lub stronę trzecią;

      przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego, o ile zachodzi.

6) żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO).

Masz prawo do otrzymania od Współadministratorów swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych lub zażądać aby to Współadministratorzy przesłali bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Możesz to zrobić w dowolnym momencie. Nie ma to  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

8) skargi do organu nadzorczego.

W przypadku kiedy użytkownik Serwisu, którego dane osobowe są przetwarzane, sądzi, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO, to też ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym właściwym w sprawie ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Sposób realizacji praw:

Użytkownik Serwisu może zrealizować swoje prawa wskazane powyżej, kontaktując się ze Współadministratorami danych osobowych lub bezpośrednio za pośrednictwem punktu kontaktowego wyznaczonego przez Współadministratorów.

Współadministratorzy bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania od osoby fizycznej, której dane osobowe są przetwarzane– udzielą informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez taką osobę żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Współadministratorzy poinformują osobę, która zgłosiła żądanie o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

 

 

POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW „COOKIES” W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.PEFLEX.EU

 

      INFORMACJE OGÓLNE

Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu Internetowego są używane pliki „cookies”, zwane dalej również Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu m.in. poprawne działanie stron internetowych Serwisu.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Serwis indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

      BEZPIECZEŃSTWO I RODZAJE PLIKÓW COOKIES

Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

W ramach Serwisu stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:

1.     Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

2.     Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

      CELE WYKORZYSTANIA COOKIES

Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych. Wykorzystywane przez nas Cookies podzieliliśmy na  główne kategorie w jakich je wykorzystujemy, co odpowiada również głównym celom w jakich wykorzystujemy Cookies, tj.: 1. Podstawowe/Niezbędne, 2. Analityczne/Funkcjonalne, 3. Reklamowe.

Poniżej wskazujemy szczegółowo w jakim celu są one wykorzystywane oraz przez jakie podmioty. Każdy z tych podmiotów samodzielnie określa też zasady swojej prywatności – linki do tych zasad poszczególnych dostawców również znajdziesz poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.  

 

Stosujemy następujące pliki Cookies:

Nazwa Cookie

Czas istnienia

Cel

Własne/podmiotów trzecich

Dostawca

Kategoria

CONSENT

2 lata

Wykrywanie udzielenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych (plików cookies) do celów marketingowych

Podmiot trzeci

youtube.com

Niezbędne[3] [4] [GP5] 

elementor

Trwałe

Umożliwienie usługodawcy strony wdrożenia lub zmiany zawartości na stronie serwisu w czasie rzeczywistym

Własne

Administrator

Niezbędne

wp-wpml_current_language

Na czas trwania sesji

Umożliwienie dostosowania wersji językowej strony do użytkownika

Własne

Administrator

Funkcjonalne

LAST_RESULT_ENTRY_KEY

Na czas trwania sesji

Umożliwienie zbadania interakcji użytkownika serwisu z zamieszczonymi materiałami na stronie

Podmiot trzeci

youtube.com

Reklamowe

LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore

Trwałe

Wykorzystanie marketingowe

Podmiot trzeci

youtube.com

Reklamowe

remote_sid

Na czas trwania sesji

Umożliwienie wdrożenia oraz funkcjonalności materiałów YouTube na stronie serwisu

Podmiot trzeci

youtube.com

Reklamowe

TESTCOOKIESENABLED

Jeden dzień

Umożliwienie zbadania interakcji użytkownika serwisu z zamieszczonymi materiałami na stronie

Podmiot trzeci

youtube.com

Reklamowe

VISITOR_INFO1_LIVE

180 dni

Oszacowanie przepustowości łącza użytkownika serwisu w zw. z materiałami video

Podmiot trzeci

youtube.com

Reklamowe

YSC

Na czas trwania sesji

Ustalenie materiałów video obejrzanych przez użytkownika serwisu

Podmiot trzeci

youtube.com

Reklamowe

ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY

Trwałe

Umożliwienie zbadania interakcji użytkownika serwisu z zamieszczonymi materiałami na stronie

Podmiot trzeci

youtube.com

Reklamowe

YtIdbMeta#databases

Trwałe

Umożliwienie zbadania interakcji użytkownika serwisu z zamieszczonymi materiałami na stronie

Podmiot trzeci

youtube.com

Reklamowe

yt-remote-cast-available

Na czas trwania sesji

Gromadzenie preferencji dot. odtwarzania video przez użytkownika

Podmiot trzeci

youtube.com

Reklamowe

yt-remote-cast-installed

Na czas trwania sesji

Gromadzenie preferencji dot. odtwarzania video przez użytkownika

Podmiot trzeci

youtube.com

Reklamowe

yt-remote-connected-devices

Trwałe

Gromadzenie preferencji dot. odtwarzania video przez użytkownika

Podmiot trzeci

youtube.com

Reklamowe

yt-remote-device-id

Trwałe

Gromadzenie preferencji dot. odtwarzania video przez użytkownika

Podmiot trzeci

youtube.com

Reklamowe

yt-remote-fast-check-period

Na czas trwania sesji

Gromadzenie preferencji dot. odtwarzania video przez użytkownika

Podmiot trzeci

youtube.com

Reklamowe

yt-remote-session-app

Na czas trwania sesji

Gromadzenie preferencji dot. odtwarzania video przez użytkownika

Podmiot trzeci

youtube.com

Reklamowe

yt-remote-session-name

Na czas trwania sesji

Gromadzenie preferencji dot. odtwarzania video przez użytkownika

Podmiot trzeci

youtube.com

Reklamowe


Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

      REKLAMY SPERSONALIZOWANE

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji, w tym przedstawienia spersonalizowanych reklam. W tym celu mogą zostać zachowane informacje, w tym w szczególności o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci, wyszukiwanych hasłach oraz czasie skorzystania ze strony internetowej.

Reklamy spersonalizowane (czasem określane też reklamami opartymi na zainteresowaniach) to narzędzia dzięki, którym  może być zwiększone dopasowanie reklam do Twoich preferencji i zainteresowań. 

      EDYCJA, WŁĄCZANIE, BLOKADA COOKIES

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/ oraz https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, z której korzystasz,  lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. 

Jednocześnie możesz też wyłączyć lub cofnąć zgodę na wykorzystanie Cookies zewnętrznych dostawców, jak również pikseli remaretingowych, korzystając z Network Advertising, pod adresem: https://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Scroll to Top